Bestuur, Governance Code Cultuur & ANBI

Stichting Museum Hilversum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft bovendien de aanvullende cultuurstatus. De ANBI status geeft voordelen, maar een Algemeen Nut Beogende Instelling moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben tot doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met deze pagina voldoet Museum Hilversum aan deze regelgeving.

Naam organisatie
Stichting Museum Hilversum

RSIN nummer
RSIN 8528.20.124

Contactgegevens
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
035 533 9601
info@museumhilversum.nl

Doelstelling
De doelstelling en het beleidsplan van Museum Hilversum zijn opgenomen in het document:

Beleidsplan 2018-2022

Samenstelling bestuur en directie 31 december 2021
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– De heer H.W. Broeders (voorzitter, m, 1952);
– De heer H.J.A. van Boxmeer (penningmeester, m, 1952);
– Mevrouw E. Deijs (bestuurslid, vr, 1970);
– Mevrouw O. Rabeling (bestuurslid, v, 1969);
– De heer C. Knijff (bestuurslid, m, 1979).

De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens wie de heer S.W.F.M. van Breugel (m, 1954) optreedt.

Nevenfuncties bestuur 31 december 2021

De heer H.W. Broeders
– Voorzitter Raad van Toezicht Diakonessenhuis Utrecht;
– Voorzitter Raad van Commissarissen Mazars Accountant;
– Voorzitter Raad van Commissarissen Triple-p N.V.;
– Voorzitter Economic Board Utrecht;
– Lid/voorzitter Stichting Liszt Concours;
– Penningmeester Stadsfonds Hilversum;
– Voorzitter Raad van Advies Holland Startup;
– Voorzitter ICC Nederland, deel van International Chamber of Commerce.

De heer H.J.A. van Boxmeer
– Directeur HAMAR BV;
– Directeur van AXION Information Technology Nederland BV;
– Voorzitter Stichting Aandelenbeheer.

Mevrouw E. Deijs
– Eigenaar E-line Digital Growth.

Mevrouw O. Rabeling
– Eigenaar Odette Rabeling Photography.

De heer C. Knijff
– Lid raad van advies filmtheater Kriterion;
– Lid onderwijs en adviesraad Communicatie & Creative Business (Hogeschool van Amsterdam).

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur van Stichting Museum Hilversum ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Verantwoording WNT
Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden.
WNT verantwoording 2020

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verslaglegging is opgenomen in het publicatieverslag.

Jaarplan 2021

Jaarrapport 2021

Publicatieplicht